Gạch không nung DCB Đà Nẵng.

     Công ty DCB là doanh nghiệp nhà nước được thành lập ngày 29/04/1997, theo quyết định số 1060/ QĐ-UB của chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.