Kiểu DZĐ

Kích thước viên gạch : 112,5x225x50(mm)
Trọng lượng viên gạch: 2,4 (kg)
Định mức sử dụng cho 1m2 nền gạch : 39,5(viên)
Kiểu DZ... có 4 màu: màu Đen, màu Đỏ, màu Vàng, màu Xanh

Kiểu DVV25.1

Kích thước viên gạch : 250x250x40(mm)
Trọng lượng viên gạch: 5,2 (kg)
Định mức sử dụng cho 1m2 nền gạch : 16(viên)
Kiểu DV...25.1 có 4 màu :màu Đen, màu Đỏ, màu Vàng, màu Xanh

Kiểu DHX

Kích thước viên gạch : 85x225x45(mm)
Trọng lượng viên gạch: 5,2 (kg)
Định mức sử dụng cho 1m2 nền gạch : 18(viên)
Kiểu DH... có 4 màu :màu Đen, màu Đỏ, màu Vàng, màu Xanh

Kiểu DCX

Kích thước viên gạch : 195x395x75(mm)
Trọng lượng viên gạch: 5,2 (kg)
Định mức sử dụng cho 1m2 nền gạch :12,5(viên)
Kiểu DC... có 4 màu :màu Đen, màu Đỏ, màu Vàng, màu Xanh