Tượng Đài Liệt Sỹ - Hòa Khánh - Đà Nẵng.


 
Công trình sữ dụng gạch Darrazzo với đa dạng màu sắc.   Gạch tự chèn DCB được bố trí hai bên lối đi với màu tối.
 
Công trình sử dụng chủ yếu là Darrazzo 3.211 đỏ DCB.   Lối vào tượng đài liệt sỹ.